Eindtye Bid jy nog Ken jy vir Jesus Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges!

Lukas 12:28

Dit is 'n wonderlike gedagte om te besef dat God vir sy kinders omgee! Graag wil ek net 'n paar voorbeelde uit die lewe van Petrus met u deel.

29En dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, kom hulle saam met Jakobus en Johannes in die huis van Simon en Andréas.
30En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors; en dadelik het hulle Hom van haar gesê.
31Daarop gaan Hy na haar, neem haar hand en rig haar op, en dadelik het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien.

Markus 1:29-31

In Markus 1:29-31 neem Petrus die Here na sy skoonma sodat die Here haar kan genees. Verseker was Petrus lief vir sy skoonma dat hy tot die Here gaan vir genesing. Die Here Jesus gee om en genees Petrus se skoonma.
Hoe wonderlik om te besef dat die Here ook vir jou omgee? Hy is die Geneesheer en jy kan met jou siekte na Hom toe gaan.

1En toe die skare by Hom aandring om die woord van God te hoor, gaan Hy by die meer Gennésaret staan
2en sien twee skuite aan die kant van die meer lê; maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel.
3Toe klim Hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en Hy het gaan sit en die skare van die skuit uit geleer.
4En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang.
5En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die net laat sak.
6En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit; en hulle net wou skeur.
7Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en altwee die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het.
8En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man!
9Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het;
10en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: Moenie vrees nie; van nou af sal jy mense vang.
11En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en Hom gevolg.

Lukas 5:1-11

Verder lees ons in Lukas 5:1-11 hoe die Here vir Petrus gehelp het, deur vir hom te sê waar en hoe om vis te vang. Petrus die ervare visserman het die hele nag probeer maar toe die Here vir hom sê waar toe kom die visse in.
Hoe baie probeer jy nie om dinge op jou eie te doen nie? Selfs deur die nag werk jy maar niks gebeur nie! Is dit nie tyd dat jy by die Here hoor wat om te doen nie? God gee vir jou om!

24En toe hulle in Kapérnaüm kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en gesê: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
25Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en sê: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting--van hulle seuns of van die vreemdelinge?
26Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus sê vir hom: Dan is die seuns vry.
27Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi 'n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.

Matthéüs 17:24-27

In Matthéüs 17:24-27 lees ons dat Petrus moet die tempel belasting betaal maar dat hy geen geld het nie. Jesus sê vir hom om 'n vis te vang en dat die stater, geld, in die vis se bek sal wees om te kan betaal.
Wat is jou nood? Vra vir die Here wat om te doen en Hy sal verseker raad gee. Hy gee immers om vir jou!

50En een van hulle het die dienskneg van die hoëpriester getref en sy regteroor afgekap.
51Maar Jesus het geantwoord en gesê: Hou op, dit is genoeg! En Hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak.

Lukas 22:50-51

In Lukas 22:50-51 lees ons dat die Here, toe hy in die tuin was en die skare gekom het om Hom te vang, toe het Petrus Malgus se oor af gekap. Dit is die Here wat Malgus se oor herstel.
Dit gebeur een of ander tyd dat ons ander beseer, hetsy woorde, dade, optrede, wat ookal. Dit is die Here wat ook daardie mense herstel wanneer ons Hom vra om dit te doen. Hy gee om!

Dus is dit belangrik om vandag te besef dat die Here vir jou omgee. Jy en God weet in watter toestand jy is en in watter sake jy hulp benodig. Hou op om self te probeer. Buig voor die Here en gee al die sake vir Hom en wag dat Hy dit op Sy manier en tyd hanteer.

Gebed

Here, baie dankie dat U vir my omgee! Dankie dat ek dit nou deur die geloof kan ervaar ten spyte van al die laste wat op my skouers druk. Ek weet nie waar die uitkoms vandaan sal kom nie, maar my oë is op U.

AMEN