Eindtye Bid jy nog Ken jy vir Jesus Die Lewe na die Dood
Welkom by Hosea 4:6

Die Hosea 4:6 webtuiste is gestig met die doel om geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes regoor die wêreld te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word.

Dagstukkie

Na die dood van Moses het God Josua aangestel as die nuwe leier van Isreal. Die Here God het vir Josua 'n kragtige boodskap gegee. Hierdie boodskap is vir ons opgeteken in Josua 1: 5-9.

5Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.
6Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee.
7Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.
8Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.
9Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

Josua 1:5-9

Dit is vir ons belangrik om daarop te let dat die Heer drie maal die frase "Wees sterk en moedig" herhaal (vers 6,7 en 9). Ander vertalings sê "wees sterk en dapper" en "wees sterk en vasberade".

Die Here het Josua geken en sy neiging om nie sterk en moedig te wees nie. Net soos ons moes Josua ook die neiging tot 'n gevoel van onbekwaamheid, swakheid en ondoeltreffendheid ervaar het. Die Heer het hierdie natuurlike neigings in Josua aangespreek; "wees sterk em moedig". Ons vind hierdie aanmoeding heel dikwels in die Ou en Nuwe Testament. Jesus het daarvan gepraat, so ook Paulus.

Wees sterk
Kom ons kyk na 'n paar tekse waar dit voorkom.

dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,

Efésiërs 3:16

En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,

Efésiërs 3:20

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Efésiërs 6:10

Herhaaldelik gebruik Paulus die woorde: mag, krag en sterkte. Dieselfde woorde wat die Heer vir Jesus gesê het, sê Hy ook vir elkeen van ons. Ons word nêrens aangemoedig om in onsself sterk te wees nie. Ons het nie in onsself die vermoë om standvastig te wees in tye van teëspoed nie. Ons het nie die vermoë om vasberade te volhard in moeilike omstandighede nie. Ons het nie persoonlike bronne vir enigiets nie, maar God het. Hy is die Een wat ons die opdrag gee om sterk te wees. Hy is die Een wat ons daardie sterkte gee. Ons oorwinning is in Hom.

Paulus het hierdie Goddelike krag ontdek en gesê: "Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee." Nog 'n vertaling sê: "Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Hom wat my krag gee."

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filippense 4:13

Sy sterkte, word ons sterkte. Ons moet ons nood aan Hom bekendmaak, Hom vertrou en volhard. Dan sal ons Sy sterkte ontvang.

Wees moedig
Moedig en bemoedig is aanmekaar verwant. Moedig kom in die middel van die woord 'bemoedig' voor. Ons word bemoedig as ons moed in ons het.

Hoe kry ons hierdie bemoediging:

 • Bemoediging kom van God. Hy is die God van bemoediging. Hierin is Dawid vir ons 'n voorbeeld. Toe hulle in Siklag kom en dit afgebrand vind met vroue en kinders weggevoer, was sy manne verbitterd en het onder mekaar gepraat om Dawid te stenig. Dawid kry sy krag en hulp van die Here.

  ...maar Dawid het homself versterk in die HERE sy God.

  1 Samuel 30:6
 • Bemoediging word gevind in die Woord van God.

  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

  Romeine 15:4
 • Bemoediging word gevind, wanneer ons mekaar bemoedig. Ons moet almal die bediening van bemoediging omhels en uitleef.

Wat ons ookal op hierdie oomblik ondervind, hetsy ontmoediging, teleurstelling of wanhoop, hoor die woord wat uit die hart van God tot ons spreek. "Wees sterk en moedig". Hy sal ons in staat stel om sterk en moedig te wees. Ons moet net na Hom toe gaan en vir Hom vertel wat ons ervaar.

Mag elkeen van ons deur die hele jaar, elke dag, sterk, moedig, vasberade en dapper wees in die krag van die Heer.
Oorgeneem vanaf Aksie 1:8

Gebed

Here, U weet dat dit vir my voel asof alles rondom my donker is met geen uitkoms nie. Nogtans sal ek die Here loof en soek en lewe sodat U verheerlik sal word. Ek wag op U uitkoms.

AMEN