Totsiens 2012

Nog 'n jaar is verby en ons kan amper nie glo dat dit al 2013 is nie! Ons sien met verwagting uit na dit wat die Here hierdie jaar vir en deur ons gaan doen. Mag alles tot Sy eer geskiet!

As ons terug kyk na 2012 besef ons weereens hoe goed die Here vir ons was, ja Hy het ons deur die goeie tye en minder aangename tye gedra!

Ons het meer as 2800 unieke besoekers van uit 53 lande ontvang!

Omtrent 60% van die 2012 besoekers was nuut.

Ons top 10 lande was:

Ons mees populêre media was:

Watter dag moet ons hou, Joodse Sabbat of Christelike Sondag?

Getuienis - Ds. Johan Botha

Openbaring Reeks

Wederkoms van Christus en die Eindgebeure Reeks

Weereens is hierdie statestieke vir ons 'n aanduiding dat ons hierdie nederige werk moet voortsit. Ons weet dat die Satan ons gaan aanval, maar ons weet ook dat:

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filippense 4:13

Dit wat die Here vir ons belowe, sal Hy volbring:

35 Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie.

36 Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry.

37 Want nog 'n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.

Hebreërs 10: 35-37

Hou moed en wees geduldig want die groot beloning gaan kom. Ons wil graag hierdie skrifgedeelte vir 2013 met al ons besoekers deel:

1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.

2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.

7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.

8 Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee.

9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel.

10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

11 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee.

12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Deuteronómium 28:1-14